یحیی کبیر

من إمامةبيديا

آیة‌الله دکتر یحیی کبیر، (موالید ۱۳۳۳ جرجان). إلى جانب دروس الحوزة حصل علی درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران. درس عند كل من: مرتضی المطهري، حسن حسن زاده الآملي، عبدالله جوادی الآملي، انصاري الشیرازي، فاضل اللنکراني، وحید الخراساني، سید حسین الشمس و جواد التبریزي. من بين نشاطاته: مسئول تحقیقات مرکز تربیت مربی دفتر تبلیغات قم، مسئول و عضو شورای گروه فلسفه، مسئول امور فرهنگی، مشاور فرهنگی ریاست پردیس و عضو هیئت رئیسه و مشاور آموزشی دانشجویان.

صنّف ما يفوق ٢٥ رسالة و ٢٠ كُتب منها: کتاب مبانی عرفان، کتاب عارفان الهی و عرفان برتر، کتاب عرفان و معرفت قدسی، کتاب فلسفه‌ی وحی، کتاب جهان بینی تطبیقی، کتاب انسان کامل از دیدگاه ابن ترکه، کتاب مبانی حکمت متعالیه، کتاب بنیاد حکمت طباطبایی.[١]

المراجع